неділю, 15 березня 2020 р.

Дистанційне навчання. Інформатика. 9 клас. Опитування з використанням онлайн-форм.


Створити опитувальник з використанням онлайн-форми
Твій вибір майбутнього
Введіть своє прізвище та ім’я (ввести з клавіатури).  
     1.     Чим Ви думаєте зайнятися після закінчення школи (обрати одне)?
а) продовжити навчання у вузах;
б) вступити в ПТУ, технікум, середній спеціальний навчальний заклад;
в) піти працювати на виробництво;
г) поєднувати роботу з навчанням;
д) не знаю, чим буду займатися.
е)інше__________________________________________________________________________________________.
2. Який професії, спеціальності Ви хотіли б присвятити себе (вписати)?____________________________________.
3. Які вимоги, на вашу думку, ця професія ставить до людини (потрібне обрати)?
а) необхідні знання, вміння, навички;
б) необхідні загальні якості особистості;
в) необхідні спеціальні якості особистості.
4. Як Ви готуєте себе до обраної професії (потрібне обрати)?
а) працюєте над розвитком системи знань, умінь і навичок, необхідних для цієї професії;
б) виховуєте у себе загальні позитивні якості (працелюбність, самостійність у праці, наполегливість і т. п.);
в) розвиваєте спеціальні якості, необхідні для обраної професії.
г)інше_____________________________________.
5. Де Ви перевіряєте свої, професійні якості (потрібне обрати)?
а) у школі на уроках;
б) у гуртках;
в)самостійно вдома;
г)у позашкільних закладах,
д) не перевіряв,
е)інше_____________________________
6. Чи знаєте Ви, де можна отримати підготовку до обраної професії? (так/ні)
7. Де Ви читали про обрану професію (потрібне обрати)?
а) у художній літературі,
б) в науково-популярній,
в) у спеціальній літературі,
г)в інтернеті,
г)інше___________________________________________.
8. З ким Ви розмовляли про обрану Вами професію (потрібне обрати)?
а) з учителем;
б) з батьками;
в) з родичами;
г) з товаришами-однолітками;
д) зі старшими товаришами, які знають цю професію;
е)з соціальним педагогом,психологом,
є)ні з ким не розмовляв,
ж)інше___________________.
9.Хто найбільше вплинув на вас при виборі професії(обрати одне)?
а)батьки;
б) вчителя;
в) працівники виробництва;
б) товариші;
д) хтось інший._____________________________________________.
е)інше__________________________________________.
10.На що Ви орієнтувалися, обираючи професію (потрібне обрати)?
а) принести користь суспільству;
б) ця професія престижна;
в) хороша зарплата;
г) цікава і змістовна робота.
д) робота, відповідає моїм можливостям.
е)інше____________________________________________.
11. Як Ви віддаєте перевагу працювати (обрати одне)?
а) індивідуально;
б) з товаришами,
в) в (команді);
г)інше_________________________________________________.
12. Якою областю знань і умінь Ви захоплюєтеся (обрати одне)?
а) про природу;
б) про науку,
а) про мистецтво;
г) про техніку;
д) про людину.


Дистанційне навчання. Інформатика. 8 клас. Складання алгоритмів опрацювання текстових величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

Дистанційне навчання. Інформатика. 6 клас. Поняття події. Види подій. Програмне опрацювання події.

Дистанційне навчання. Інформатика. 5 клас. Алгоритми з повтореннями.

Дистанційне навчання. Фізика. 10 клас. Самостійна робота.







Дистанційне навчання. Фізика. 11 клас. Формула Планка. Світлові кванти


«...Ми знаємо, що світло – це хвильовий рух. Сумніватися в цих фактах більше неможливо, спростовувати ці погляди незбагненно для фізика...» – писав у 1889 р. Г. Герц. Наприкінці XIX ст. фізики не мали сумнівів у тому, що світло – це хвиля. Проте ми знаємо, що світло – це одночасно і хвиля, і частинка. Як зароджувалася наука про частинки світла? Які властивості мають ці частинки?
1. Зародження квантової теорії
Зародження квантової теорії пов’язане з установленням закономірностей випромінювання абсолютно чорного тіла.
Абсолютно чорне тіло – це фізична модель тіла, яке повністю поглинає будь-яке випромінювання, що падає на нього (абсолютно чорне тіло може випромінювати світло).
До випромінювання абсолютно чорного тіла близьке випромінювання багаття, нитки розжарення лампи, випромінювання більшості зір. Спектр випромінювання абсолютно чорного тіла залежить лише від його температури. 
Експериментальні дослідження показали, що розподіл енергії випромінювання залежно від довжини хвилі має вигляд низки кривих. Але всі спроби вчених одержати універсальну формулу цієї залежності зазнавали поразки.
Рисунок 1. Залежність енергії  електромагнітних хвиль, випромінюваних за 1 с з одиниці площі поверхні абсолютно чорного тіла, від довжини  хвилі. Графік показує, яка частина всієї енергії випромінювання припадає на хвилі певної довжини

Восени 1900 р., зіставивши всі відомі на той час результати досліджень, німецький фізик Макс Планк нарешті встановив формулу, яка повністю відповідала експериментальним кривим. Точніше, вчений цю формулу просто вгадав, він так і не зміг її вивести, спираючись на закони класичної електродинаміки Максвелла. Тому Планк був змушений висунути гіпотезу, яка суперечила класичним уявленням про природу світла.
Гіпотеза Планка:
Випромінювання електромагнітних хвиль атомами і молекулами речовини відбувається не безперервно, а дискретно, тобто окремими порціями, енергія  кожної з яких прямо пропорційна частоті  випромінювання.
– стала Планка.

2. Фотони
Планк спочатку вирішив, що світло тільки випромінюється квантами, а поширюється й поглинається безперервно. Ситуація докорінно змінилася, коли Альберт Ейнштейн (1879-1955) дійшов висновку, що монохроматичне випромінювання поводиться так, начебто складається з N = W/hv незалежних один від одного квантів енергії величиною hv кожний. Ейнштейн припустив, що річ не просто у квантах енергії, а в реальних частинках, з яких складається будь-яке електромагнітне випромінювання. Згодом частинки світла (кванти світла) стали називати фотонами.

Властивості фотонів:
1. Заряд фотона дорівнює нулю: q = 0  – фотон є електрично нейтральною частинкою.
2. Маса фотона дорівнює нулю: m = 0  – фотон є безмасовою частинкою. Ця властивість стосується тільки окремого фотона, а світло в цілому (як потік фотонів) має масу.
3. Швидкість руху фотона не залежить від вибору системи відліку, завжди дорівнює швидкості поширення світла у вакуумі  і пов’язана з частотою і довжиною відповідної світлової хвилі формулою хвилі:
Зверніть увагу! Не слід плутати швидкість поширення світлової хвилі в речовині зі швидкістю руху фотона. Фотони в речовині рухаються від атома до атома, поглинаються ними і знову випромінюються.
4. Енергія фотона прямо пропорційна частоті електромагнітного випромінювання, квантом якого і є цей фотон:У разі поглинання світла речовиною фотон передає всю енергію частинкам речовини.
5. Імпульс фотона дорівнює відношенню його енергії до швидкості руху та обернено пропорційний довжині хвилі фотона:
6. Фотони випромінюються під час: переходів частинок речовини зі збудженого стану в стан з меншою енергією; прискорення заряджених частинок; розпаду деяких частинок; анігіляції. Під час поглинання світла речовиною фотон цілком передає всю енергію частинкам речовини.
Наведені властивості фотонів були встановлені не відразу. На початку XX ст. навіть ідея існування частинок світла зустрічала різке неприйняття. Адже інтерференція і дифракція світла показували, що світло – це хвилі. Через 50 років після появи гіпотези М. Планка, коли існування фотонів уже не викликало сумнівів, А. Ейнштейн писав: «...після 50 років роздумів я так і не зміг наблизитися до відповіді на питання, що ж таке світловий квант*.

Приклади розв'язування задач:


Дистанційне навчання. Астрономія. 11 клас. Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри.

Дистанційне навчання. Фізика. 9 клас. Третій закон Ньютона.


Ударте долонею об парту. Боляче? Але чому? Адже це ви били парту, а не парта вас.
Потягніть свого товариша за руку, стоячи на гладенькому льоду. Хто зрушить із місця? Обидва? А чому? Адже це ви тягнули товариша, а не товариш вас.
Чи зможете ви, вхопившись за волосся, витягти себе з води? Ні? Але чому? Ви ж зможете витягти в такий спосіб із води людину, яка навіть важча за вас.
На ці та інші запитання вам допоможе відповісти третій закон Ньютона.

1. Третій закон Ньютона
Ви вже знаєте, що у природі тіла взаємодіють між собою (граючи з м’ячем, ви дієте на нього, наприклад, ногою; м’яч теж діє на ногу (ця дія особливо відчутна, якщо ви граєте босоніж)).

Переглянемо дослід


Із якою силою циліндр 2 діє на циліндр 1, із такою ж силою циліндр 1 діє на циліндр 2:

Сили при цьому мають протилежні напрямки:

Третій закон Ньютона:
Тіла взаємодіють одне з одним із силами, які напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком:


2. Деякі особливості взаємодії тіл
1. Третій закон Ньютона виконується як у випадках безпосереднього контакту тіл, так і у випадках взаємодії тіл на відстані.
2. Сили завжди виникають парами.

3. Пари сил, що виникають під час взаємодії двох тіл, завжди мають одну природу.


4. Ці сили не зрівноважують одна одну, тому що прикладені до різних тіл.

Дистанційне навчання. Фізика. 7 клас. Умови плавання тіл.

1. Умови плавання тіл
Проведемо дослід. Візьмемо невелику посудину з водою та декілька куль із різних матеріалів. Будемо по черзі опускати тіла у воду на певну глибину, а потім відпускати їх без початкової швидкості. Далі залежно від густини тіла можливі такі варіанти.

Занурення.




Тіло тоне в рідині або газі, якщо густина тіла є більшою за густину рідини або газу.

Плавання всередині рідини.


Тіло плаває в товщі рідини або газу, якщо густина тіла дорівнює густині рідини або газу.

Спливання.


Тіло спливає в рідині чи газі або плаває на поверхні рідини, якщо густина тіла є меншою, ніж густина рідини або газу.

2. Плавання тіл у живій природі


3.Чому плавають судна та літають повітряні кулі